SignUp Login

ምግቦች in English

[ mgboch ] volume_up


mgboch, ምግቦች

ምግቦች means:

+ Suggest a definition.


ተዛማጅ ቃላት / Related words to ምግቦች

What does ምግቦች mean?

ምግቦች means foods.

How is ምግቦች pronounced?

ምግቦች is pronounced mgboch

Words near ምግቦች

ምጽዋት ምጽአት ምጸት ምጸታዊ ትችት ምጥማጥ

የሚጀምሩ ቃላት::

የሚያልቁ ቃላት::