SignUp Login

ድንገተኛ in English

[ dingeteña ] 🔈


dingeteña, ድንገተኛ

Answer: ድንገተኛ means abrupt

+ Suggest a definition.


ተዛማጅ ቃላት / Related words to ድንገተኛ

What does ድንገተኛ mean?

ድንገተኛ means abrupt .

How is ድንገተኛ pronounced?

ድንገተኛ is pronounced dingeteña

Words near ድንገተኛ

ድንኳን ተከለ ድንኳን ድንክ ድንች ድንቢጥ

ድንገት ድንገጡር ድንጉጥ ድንጋያማ ድንጋይ

የሚጀምሩ ቃላት::

የሚያልቁ ቃላት::