SignUp Login

ድንኳን ተከለ in English

[ dinkuan tekele ] 🔈


dinkuan tekele, ድንኳን ተከለ

Answer: ድንኳን ተከለ means pitch a tent

  • pitch a tent

+ Suggest a definition.


ተዛማጅ ቃላት / Related words to ድንኳን ተከለ

What does ድንኳን ተከለ mean?

ድንኳን ተከለ means pitch a tent.

How is ድንኳን ተከለ pronounced?

ድንኳን ተከለ is pronounced dinkuan tekele

Words near ድንኳን ተከለ

ድንኳን ድንክ ድንች ድንቢጥ ድንበር

ድንገተኛ ድንገት ድንገጡር ድንጉጥ ድንጋያማ

የሚጀምሩ ቃላት::

የሚያልቁ ቃላት::