SignUp Login

ድቡብ አፍሪካ in English

[ dibub afrika ] volume_up


ድቡብ አፍሪካ means:

  • South Africa
Part of Lessons in: Countries

+ Suggest a definition.


ተዛማጅ ቃላት / Related words to ድቡብ አፍሪካ

What does ድቡብ አፍሪካ mean?

ድቡብ አፍሪካ means South Africa.

How is ድቡብ አፍሪካ pronounced?

ድቡብ አፍሪካ is pronounced dibub afrika

Words near ድቡብ አፍሪካ

ድብርት ድፎ ድፍን ዓለም ድፍን ድፍረት

የሚጀምሩ ቃላት::

የሚያልቁ ቃላት::