SignUp Login

ድምቀት in English

[ dimqet ]


ድምቀት means:

+ Suggest a definition.


ተዛማጅ ቃላት / Related words to ድምቀት

What does ድምቀት mean?

ድምቀት means gaiety .

How is ድምቀት pronounced?

ድምቀት is pronounced dimqet

Words near ድምቀት

ድምር ድመት ድሎት ድልድይ ድልድል

ድምቀት ሰጠ ድምጥመጡን አጥፋ ድምጽ ማጉያ ድምፅ ድምፅ ማጉያ

የሚጀምሩ ቃላት::

የሚያልቁ ቃላት::