SignUp Login

ድመቶች in English

[ dimetoch ] 🔈


dimetoch, ድመቶች

Answer: ድመቶች means cats

+ Suggest a definition.


ተዛማጅ ቃላት / Related words to ድመቶች

What does ድመቶች mean?

ድመቶች means cats.

How is ድመቶች pronounced?

ድመቶች is pronounced dimetoch

Words near ድመቶች

ድቡብ አፍሪካ ድብርት ድፎ ድፍን ዓለም ድፍን

የሚጀምሩ ቃላት::

የሚያልቁ ቃላት::