SignUp Login

ድልድል in English

[ dildil ] 🔈


dildil, ድልድል

Answer: ድልድል means assignment

+ Suggest a definition.


ተዛማጅ ቃላት / Related words to ድልድል

What does ድልድል mean?

ድልድል means assignment.

How is ድልድል pronounced?

ድልድል is pronounced dildil

Words near ድልድል

ድልኽ ድልብ ድልል ድል አደረገ ድል ነሣ

ድልድይ ድሎት ድመት ድምር ድምቀት

የሚጀምሩ ቃላት::

የሚያልቁ ቃላት::