SignUp Login

የድመት ግልግል in English

[ yedimet glgl ] 🔈


yedimet glgl, የድመት ግልግል

Answer: የድመት ግልግል means kittens

  • kittens

+ Suggest a definition.


ተዛማጅ ቃላት / Related words to የድመት ግልግል

What does የድመት ግልግል mean?

የድመት ግልግል means kittens.

How is የድመት ግልግል pronounced?

የድመት ግልግል is pronounced yedimet glgl

Words near የድመት ግልግል

የዳኝነት የዳንጊያ ሽበት የዳቦ መጋገሪያ የዱቄት ወተት የዱር አራዊት

የድምጽ ማጉሊያ የድምፅ ማጉሊያ የድምፅ አናባቢ የድምፅ አውታሮች የድሮ

የሚጀምሩ ቃላት::

የሚያልቁ ቃላት::