SignUp Login

የዱቤ ነጥብ in English

[ yedubae neTb ] 🔈


yedubae neTb, የዱቤ ነጥብ

Answer: የዱቤ ነጥብ means credit score

  • credit score

+ Suggest a definition.


ተዛማጅ ቃላት / Related words to የዱቤ ነጥብ

What does የዱቤ ነጥብ mean?

የዱቤ ነጥብ means credit score.

How is የዱቤ ነጥብ pronounced?

የዱቤ ነጥብ is pronounced yedubae neTb

Words near የዱቤ ነጥብ

የተሳሳተ አመለካከት የጆሮ ወርቅ የሜዳአህያ የሌሊትወፍ የፖስታ ሣጥን

የኔ ቆንጆ አንበሲት የእኔ የጊዜ ቆይታ

የሚጀምሩ ቃላት::

የሚያልቁ ቃላት::