SignUp Login

የወፍ ጫጩት in English

[ yewef CHaCHut ]


yewef CHaCHut, የወፍ ጫጩት

የወፍ ጫጩት means:

+ Suggest a definition.


ተዛማጅ ቃላት / Related words to የወፍ ጫጩት

What does የወፍ ጫጩት mean?

የወፍ ጫጩት means fledgling.

How is የወፍ ጫጩት pronounced?

የወፍ ጫጩት is pronounced yewef CHaCHut

Words near የወፍ ጫጩት

የወፍ ጥርስ የወፍ ጎጆ የወፍ ቤት የወፍ በሽታ የወጣትነት

የወፍጮ ቤት የዋህ የዋህነት የዋና ልብስ የውስጠኛ

የሚጀምሩ ቃላት::

የሚያልቁ ቃላት::