SignUp Login

የወፍ ቤት in English

[ yewef baet ] 🔈


yewef baet, የወፍ ቤት

Answer: የወፍ ቤት means nest

+ Suggest a definition.


ተዛማጅ ቃላት / Related words to የወፍ ቤት

What does የወፍ ቤት mean?

የወፍ ቤት means nest.

How is የወፍ ቤት pronounced?

የወፍ ቤት is pronounced yewef baet

Words near የወፍ ቤት

የወፍ በሽታ የወጣትነት የወጣት የወጣለት የወዳጅነት

የወፍ ጎጆ የወፍ ጥርስ የወፍ ጫጩት የወፍጮ ቤት የዋህ

የሚጀምሩ ቃላት::

የሚያልቁ ቃላት::