SignUp Login

የወፍጮ ቤት in English

[ yewefCHo baet ]


yewefCHo baet, የወፍጮ ቤት

የወፍጮ ቤት means:

+ Suggest a definition.


ተዛማጅ ቃላት / Related words to የወፍጮ ቤት

What does የወፍጮ ቤት mean?

የወፍጮ ቤት means mill.

How is የወፍጮ ቤት pronounced?

የወፍጮ ቤት is pronounced yewefCHo baet

Words near የወፍጮ ቤት

የወፍ ጫጩት የወፍ ጥርስ የወፍ ጎጆ የወፍ ቤት የወፍ በሽታ

የዋህ የዋህነት የዋና ልብስ የውስጠኛ የውስጥ

የሚጀምሩ ቃላት::

የሚያልቁ ቃላት::