SignUp Login

የእኔ in English

[ yeene ] 🔈


yeene, የእኔ

Answer: የእኔ means mine

+ Suggest a definition.


ተዛማጅ ቃላት / Related words to የእኔ

What does የእኔ mean?

የእኔ means mine.

How is የእኔ pronounced?

የእኔ is pronounced yeene

Words near የእኔ

የኔ ቆንጆ አንበሲት የዱቤ ነጥብ የተሳሳተ አመለካከት የጆሮ ወርቅ የሜዳአህያ

የሚጀምሩ ቃላት::

የሚያልቁ ቃላት::