SignUp Login

የኔ ቆንጆ አንበሲት in English

[ yene qonjo anbesit ] 🔈


yene qonjo anbesit, የኔ ቆንጆ አንበሲት

Answer: የኔ ቆንጆ አንበሲት means My beautiful lioness

  • My beautiful lioness

+ Suggest a definition.


ተዛማጅ ቃላት / Related words to የኔ ቆንጆ አንበሲት

What does የኔ ቆንጆ አንበሲት mean?

የኔ ቆንጆ አንበሲት means My beautiful lioness.

How is የኔ ቆንጆ አንበሲት pronounced?

የኔ ቆንጆ አንበሲት is pronounced yene qonjo anbesit

Words near የኔ ቆንጆ አንበሲት

የዱቤ ነጥብ የተሳሳተ አመለካከት የጆሮ ወርቅ የሜዳአህያ የሌሊትወፍ

የእኔ

የሚጀምሩ ቃላት::

የሚያልቁ ቃላት::