SignUp Login

የተሳሳተ አመለካከት in English

[ yetesasate amelekaket ]


yetesasate amelekaket, የተሳሳተ አመለካከት

የተሳሳተ አመለካከት means:

+ Suggest a definition.


ተዛማጅ ቃላት / Related words to የተሳሳተ አመለካከት

  • የተሳሳተ ሃሳብ

What does የተሳሳተ አመለካከት mean?

የተሳሳተ አመለካከት means fallacy.

How is የተሳሳተ አመለካከት pronounced?

የተሳሳተ አመለካከት is pronounced yetesasate amelekaket

Words near የተሳሳተ አመለካከት

የጆሮ ወርቅ የሜዳአህያ የሌሊትወፍ የፖስታ ሣጥን የፖስታ ማጠራቀሚያ ሣጥን

የሚጀምሩ ቃላት::

የሚያልቁ ቃላት::