SignUp Login

ወፍ ዘራሽ in English

[ wef zerashi ]


ወፍ ዘራሽ means:

+ Suggest a definition.


ተዛማጅ ቃላት / Related words to ወፍ ዘራሽ

What does ወፍ ዘራሽ mean?

ወፍ ዘራሽ means wild .

How is ወፍ ዘራሽ pronounced?

ወፍ ዘራሽ is pronounced wef zerashi

Words near ወፍ ዘራሽ

ወፍ ወፈፌ ወፈረ ወጪ ወጨፎ

ወፍራም ወፍጮ ወይነጠጅ

የሚጀምሩ ቃላት::

የሚያልቁ ቃላት::