SignUp Login

አወፈረ in English

[ awefere ]


awefere, አወፈረ

አወፈረ means:

+ Suggest a definition.


ተዛማጅ ቃላት / Related words to አወፈረ

What does አወፈረ mean?

አወፈረ means fatten.

How is አወፈረ pronounced?

አወፈረ is pronounced awefere

Words near አወፈረ

አወጣ አወረደ አወጣ አወጋ አወገዘ አወዳደቅ

አዋለ አዋለደ አዋላጅ አዋሐደ አዋረደ

የሚጀምሩ ቃላት::

የሚያልቁ ቃላት::