SignUp Login

ትን ማለት in English

[ tn malet ]


tn malet, ትን ማለት

ትን ማለት means:

  • to choke

+ Suggest a definition.


ተዛማጅ ቃላት / Related words to ትን ማለት

What does ትን ማለት mean?

ትን ማለት means to choke.

How is ትን ማለት pronounced?

ትን ማለት is pronounced tn malet

Words near ትን ማለት

ትንታ ትሪ ትፍታ ትፍ አለ ትጥቅና ሥንቅ

የሚጀምሩ ቃላት::

የሚያልቁ ቃላት::