SignUp Login

ቀመረህመም in English

[ ]


, ቀመረህመም

ቀመረህመም means:

+ Suggest a definition.


ተዛማጅ ቃላት / Related words to ቀመረህመም

  • ቀመረ ህመም

What does ቀመረህመም mean?

ቀመረህመም means syndrome.

How is ቀመረህመም pronounced?

ቀመረህመም is pronounced

Words near ቀመረህመም

ቀይ ስር ቀፎ ቀፋፊ ቀፈፈ ቀጭን

የሚጀምሩ ቃላት::

የሚያልቁ ቃላት::