SignUp Login

ማንበብ in English

[ manbeb ] 🔈


manbeb, ማንበብ

Answer: ማንበብ means to read

  • to read

+ Suggest a definition.


ተዛማጅ ቃላት / Related words to ማንበብ

What does ማንበብ mean?

ማንበብ means to read.

How is ማንበብ pronounced?

ማንበብ is pronounced manbeb

Words near ማንበብ

ማቅረብ ማሸነፍ ማስታወስ ማስቀመጥ ማሳደግ

ማካተት ማወቅ ማውጣት ማዘጋጀት ማየት

የሚጀምሩ ቃላት::

የሚያልቁ ቃላት::