SignUp Login

ማስታወስ in English

[ mastawes ] 🔈


mastawes, ማስታወስ

Answer: ማስታወስ means to remember

  • to remember

+ Suggest a definition.


ተዛማጅ ቃላት / Related words to ማስታወስ

What does ማስታወስ mean?

ማስታወስ means to remember.

How is ማስታወስ pronounced?

ማስታወስ is pronounced mastawes

Words near ማስታወስ

ማስቀመጥ ማሳደግ ማሳየት ማሰብ ማሟላት

ማሸነፍ ማቅረብ ማንበብ ማካተት ማወቅ

የሚጀምሩ ቃላት::

የሚያልቁ ቃላት::