SignUp Login

ማስቀመጥ in English

[ masqemeT ] 🔈


masqemeT, ማስቀመጥ

Answer: ማስቀመጥ means to put

  • to put

+ Suggest a definition.


ተዛማጅ ቃላት / Related words to ማስቀመጥ

What does ማስቀመጥ mean?

ማስቀመጥ means to put.

How is ማስቀመጥ pronounced?

ማስቀመጥ is pronounced masqemeT

Words near ማስቀመጥ

ማሳደግ ማሳየት ማሰብ ማሟላት ማምጣት

ማስታወስ ማሸነፍ ማቅረብ ማንበብ ማካተት

የሚጀምሩ ቃላት::

የሚያልቁ ቃላት::