SignUp Login

ማሳየት in English

[ masayet ] 🔈


masayet, ማሳየት

Answer: ማሳየት means to show

  • to show

+ Suggest a definition.


ተዛማጅ ቃላት / Related words to ማሳየት

What does ማሳየት mean?

ማሳየት means to show.

How is ማሳየት pronounced?

ማሳየት is pronounced masayet

Words near ማሳየት

ማሰብ ማሟላት ማምጣት ማመን ማለፍ

ማሳደግ ማስቀመጥ ማስታወስ ማሸነፍ ማቅረብ

የሚጀምሩ ቃላት::

የሚያልቁ ቃላት::