SignUp Login

ማሟላት in English

[ mamalat ] 🔈


mamalat, ማሟላት

Answer: ማሟላት means to meet

  • to meet

+ Suggest a definition.


ተዛማጅ ቃላት / Related words to ማሟላት

What does ማሟላት mean?

ማሟላት means to meet.

How is ማሟላት pronounced?

ማሟላት is pronounced mamalat

Words near ማሟላት

ማምጣት ማመን ማለፍ ማጣርያ ማንቆርቆርያ

ማሰብ ማሳየት ማሳደግ ማስቀመጥ ማስታወስ

የሚጀምሩ ቃላት::

የሚያልቁ ቃላት::