SignUp Login

ማምጣት in English

[ mamTat ] 🔈


mamTat, ማምጣት

Answer: ማምጣት means to bring

  • to bring

+ Suggest a definition.


ተዛማጅ ቃላት / Related words to ማምጣት

What does ማምጣት mean?

ማምጣት means to bring.

How is ማምጣት pronounced?

ማምጣት is pronounced mamTat

Words near ማምጣት

ማመን ማለፍ ማጣርያ ማንቆርቆርያ ማፋጨት

ማሟላት ማሰብ ማሳየት ማሳደግ ማስቀመጥ

የሚጀምሩ ቃላት::

የሚያልቁ ቃላት::