SignUp Login

መቈፈሪያ in English

[ meqweferiya ] 🔈


meqweferiya, መቈፈሪያ

Answer: መቈፈሪያ means pick axe

  • pick axe

+ Suggest a definition.


ተዛማጅ ቃላት / Related words to መቈፈሪያ

What does መቈፈሪያ mean?

መቈፈሪያ means pick axe.

How is መቈፈሪያ pronounced?

መቈፈሪያ is pronounced meqweferiya

Words near መቈፈሪያ

መቈጣጠር መቈጠሪያ መቆጣጠርያ መቆጣት መቆጠብ

መቋረጥ መቋረጫ መቋደሻ መቋጠር መቋጥር

የሚጀምሩ ቃላት::

የሚያልቁ ቃላት::